آموزش Obfs Proxy برای ویندوز

Obfs & Fte – Windows


ابتدا کانکشن را از این جا دانلود کنید

دانلود کانکشن

سپس طبق مراحل زیر کانکشن را نصب نمایید


پس از نصب کانکشن کانکشن را اجرا نمایید

جهت استفاده از

OBFSproxy

p1.baharvpn.net

p2.baharvpn.net

در قسمت آدرس سرور وارد نمایید

نویسنده : web