آدرس سرورهای کریو

k1.baharvpn.net

k2.baharvpn.net

k3.baharvpn.net

آدرس سرورهای سیسکو

cisco.baharvpn.net

cisco1.baharvpn.net

cisco2.baharvpn.net

cisco3.baharvpn.net


آدرس سرورهای OpenVPN

جهت دانلود فایل کلیک کنید


آدرس سرورهای PPTP & L2TP

Secret Code L2TP : 12345

m1.baharvpn.net

m2.baharvpn.net

m3.baharvpn.net


آدرس سرور OpenConnect

open.baharvpn.net


آدرس سرورهای Obfs Fte Proxy

p1.baharvpn.net

p2.baharvpn.net

p3.baharvpn.net

p4.baharvpn.net

نویسنده : web